Naturvård

Sunne kommun är riksbekant för sitt natursköna landskap. Naturen är fantastisk och storslaget varierad.Det öppna landskapet längs dalgångarna utgör fin kontrast och variation med skogslandskapet och det småbrutna odlingslandskapet.

Sjöar och odlingsmarker täcker dalbottnarna som kan vara flera kilometer breda. På många ställen finns mäktiga bergsbranter.

Det finns geologiskt intressanta områden med unika naturvärden och landskapsvärden. Men naturens värden medför också ett ansvar. Alla i samhället har ansvar att värna naturen!

Kommunens arbete med naturvård omfattar naturinventeringar, naturvårdsskötsel, skydd av värdefull natur, informationsspridning och samarbete med andra aktörer. Arbetsfältet berör biologisk mångfald, geologiska naturvärden, tätortsnatur, rörligt friluftsliv och landskapsbild.

Kommunstyrelsen via kommunchefen och miljöstrategen är huvudansvariga för att programmet och dess delmål och åtgärder fullföljs. Andra nämnder och aktörer är naturligt  involverade i arbetet inom sina sakområden.

Faktaansvarig: Kristina Rebane Publicerad/uppdaterad av: Kathrin Ramström Sidan granskad/uppdaterad: 1 mars 2013

Kontakt

Kristina Rebane
Miljöstrateg
E-post: kristina.rebane@sunne.se
Tel: 0565-162 20
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

 
EPiTrace logger